Porovnání délky vazeb a vazebných úhlů

Obtížnost: Obecná a anorganická chemie 1

Odpuzování valenčních elektronů je různé v závislosti na tom tvoří-li elektrony σ-vazbu, π-vazbu nebo volný elektronový pár. Odpuzování klesá v následujícím pořadí:

  • 2 nevazebné elektronové páry
  • vazebný pár – nevazebný pár
  • vazebný pár s π interakcí – vazebný pár
  • 2 vazebné elektronové páry
Minima energie je dosaženo po optimalizaci vazebných úhlů právě na základě tohoto pořadí. V OACH I studenti hodnotí změny vazebných úhlů pouze na základě těchto faktorů, vliv substituce periferních atomů je předmětem až kurzu OACH II.

Typ Molekula 1 (vazba/úhel) Molekula 2 (vazba/úhel) Odkaz
kation nitrylu (O-N-O) oxid dusičitý (O-N-O) Porovnej úhly
fluorid nitrosylu (F-N-O) fluorid nitrylu (F-N-O) Porovnej úhly
kation nitrylu (O-N-O) anion dusitanový (O-N-O) Porovnej úhly
amoniak (H-N-H) kation amonný (H-N-H) Porovnej úhly
chlorid boritý (Cl-X-Cl) chlorid karbonylu (Cl-X-Cl) Porovnej úhly
fluorid jodičný (F-I-F) anion tetrafluoridojoditanový (F-I-F) Porovnej úhly

Obtížnost: Obecná a anorganická chemie 2

K odlišnému odpuzování valenčních elektronů σ-vazeb, π-vazeb nebo volných elektronových párů (viz komontář ve cvičebnici pro OACH I) v této části ještě přidáme změnu vazebných úhlů a délek způsobenou rozdílnou elektronegativitou substituentů. Substituenty díky své elektronegativitě mění elektronovou hustotu v jednotlivých vazbách a tak ovlivňují úhly a délky těchto vazeb. Tyto efekty byly shrnuty v empiricky odvozených Bentových pravidlech:

  • s-charakter je přesouván do hybridního atomového orbitalu zprostředkovávajícího vazbu s méně elektronegativním substituentem (nebo že substituent s menší elektronegativitou obsazuje vazby s větším s-charakterem)
  • p-charakter je přesouván do hybridního atomového orbitalu zprostředkovávajícího vazbu s více elektronegativním substituentem (nebo že substituent s větší elektronegativitou obsazuje vazby s větším p-charakterem)
Typ Molekula 1 (vazba/úhel) Molekula 2 (vazba/úhel) Odkaz
chlorid sulfurylu (S-O) chlorid thionylu (S-O) Porovnej vazby
bromid nitrosylu (N-O) fluorid nitrosylu (N-O) Porovnej vazby
anion chlorečnanový (Cl-O) anion chloristanový (Cl-O) Porovnej vazby
difluordisulfan (S-S) dichlordisulfan (S-S) Porovnej vazby
anion síranový (S-O) anion thiosíranový (S-O) Porovnej vazby
chlorid thionylu (S-Cl) chlorid sulfurylu (S-Cl) Porovnej vazby
fluorid sulfurylu (F-S-F) fluorid thionylu (F-S-F) Porovnej úhly
tetrafluorsilan (F-Si-F) trifluorsilan (F-Si-F) Porovnej úhly
anion síranový (O-S-O) anion siřičitanový (O-S-O) Porovnej úhly
chlorid fosforylu (X-P-X) fluorid fosforylu (X-P-X) Porovnej úhly
bromid fosforylu (Br-P-Br) bromid thiofosforylu (Br-P-Br) Porovnej úhly
amoniak (H-N-H) anion amidový (H-N-H) Porovnej úhly